Soundboard
difficult
close
sounds
 
view
close
key

words

icons

eel
i:
/l/
in
ɪ
/ɪn/
foot
ʊ
/fʊt/
oops!
u:
/u:ps/
egg
e
/eg/
letter
ə(r)
/ˈletə(r)/
herb
ɜ:(r)
/hɜ:(r)b/
orbit
ɔ:(r)
ɔː(r)bɪt/
ant
æ
/ænt/
up
ʌ
/ʌp/
arm
ɑ:(r)
/ɑː(r)m/
on
ɒ
/ɒn/
ear
ɪə(r)
/ɪə(r)/
aid
/d/
oak
əʊ
/əʊk/
tour
ʊə(r)
/tʊə(r)/
oil
ɔɪ
/ɔɪl/
oak
/k/
air
(r)
/(r)/
tie
/t/
ouch!
/tʃ/
bin
b
/bɪn/
gap
g
/gæp/
den
d
/den/
jeep
/iːp/
pin
p
/pɪn/
cap
k
/kæp/
ten
t
/ten/
cheep
/iːp/
map
m
/mæp/
nap
n
/næp/
sing
ŋ
/sɪŋ/
hat
h
/hæt/
vision
ʒ
/ˈvɪʒn/
van
v
/væn/
zip
z
/zɪp/
teethe
ð
/tiːð/
mission
ʃ
/ˈmɪʃn/
fan
f
/fæn/
sip
s
/sɪp/
teeth
θ
/tiːθ/
run
r
/rʌn/
wet
w
/wet/
yes
j
/jes/
leg
l
/leg/

My native language

Voiced Vowels

single = monophtongs

:

Long

 

Short

 (r)

Optional

Voiced Vowels

double = diphthongs

 

American / British

 

2 Sounds Combined

 (r)

Optional

Voiced Consonants / Unvoiced Consonants

 

Voiced Consonant

 

Unvoiced Consonant

 
 

Voiced and
unvoiced
pair

45 of the phonemes used in English based on the popular Adrian Underhill layout adapted by Pronunciation.Club.

Sound Boards

There are three scripts available for learning and teaching English and English pronunciation.