Soundboard
difficult
close
sounds
 
view
close
key

words

icons

eel
i:
/l/
in
ɪ
/ɪn/
foot
ʊ
/fʊt/
oops!
u:
/u:ps/
egg
e
/eg/
letter
ə(r)
/ˈletə(r)/
herb
ɜ:(r)
/hɜ:(r)b/
orbit
ɔ:(r)
ɔː(r)bɪt/
ant
æ
/ænt/
up
ʌ
/ʌp/
arm
ɑ:(r)
/ɑː(r)m/
on
ɒ
/ɒn/
ear
ɪə(r)
/ɪə(r)/
aid
/d/
oak
əʊ
/əʊk/
tour
ʊə(r)
/tʊə(r)/
oil
ɔɪ
/ɔɪl/
oak
/k/
air
(r)
/(r)/
tie
/t/
ouch!
/tʃ/
bin
b
/bɪn/
gap
g
/gæp/
den
d
/den/
jeep
/iːp/
pin
p
/pɪn/
cap
k
/kæp/
ten
t
/ten/
cheep
/iːp/
map
m
/mæp/
nap
n
/næp/
sing
ŋ
/sɪŋ/
hat
h
/hæt/
vision
ʒ
/ˈvɪʒn/
van
v
/væn/
zip
z
/zɪp/
teethe
ð
/tiːð/
mission
ʃ
/ˈmɪʃn/
fan
f
/fæn/
sip
s
/sɪp/
teeth
θ
/tiːθ/
run
r
/rʌn/
wet
w
/wet/
yes
j
/jes/
leg
l
/leg/

My native language

Voiced Vowels

single = monophtongs

:

Long

 

Short

 (r)

Optional

Voiced Vowels

double = diphthongs

 

American / British

 

2 Sounds Combined

 (r)

Optional

Voiced Consonants / Unvoiced Consonants

 

Voiced Consonant

 

Unvoiced Consonant

 
 

Voiced and
unvoiced
pair

45 of the phonemes used in English based on the popular Adrian Underhill layout adapted by Pronunciation.Club.